Sjednica Vijeća 26.08.2022.

zapisnik od 26.08.2022.

Kodeks ponašanja članova općinskog vijeća Općine Visoko

Pravilnik o poslovanju vlastitog pogona Općine Visoko

Odluka o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Visoko

odluka o plaći i drugim materijalnim pravima općinskog načelnika Općine Visoko

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Visoko

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Visoko

Odluka o usvajanju strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Visoko od 2023. do 2029. godine

Odluka o usvajanju izvješća o provedbi plna upravljanja imovinom za 2021. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2022. godinu

 

 

 

 

Sjednica Vijeća 18.04.2022.

Zapisnik 8. sjednica održana 18.04.2022. godine

Zaključci sa 8. sjednice održane 18.04.2022

Odluka o raspodjeli sredstava viška prihoda za 2021. godinu

Odluka o otpisu nenaplativih potraživanja s osnova zakupa poslovnih prostorija

Odluka o otpisu nenaplativih potraživanja s osnova sufinaciranja asfaltiranja

Odluka o kratkoročnom kreditnom zaduženju

Odluka o donošenju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda 2021+ Izvješće

Odluk o otpisu nenaplativih potraživanja s osnova grobne naknade

Izvršenje programa utroška sredstava vodnog doprinosa za 2021

Izvršenje programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021

Izvršenje programa utroška sredstava naknade za zadr. nez. izg zgrada u prostoru za 2021

Izvršenje programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021

Izvršenje programa korištenja sredstava od raspolaganja polj zemljištem u vl. RH za 2021

Izvršenje programa korištenja sredstava od promjene namjene polj zemljišta za 2021

Izvršenje programa javnij potreba za finac. udruga građana i pol. stranaka za 2021

Izvršenje programa javnih potreba u sportu za 2021

Izvršenje programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2021

Izvršenje programa javnih potreba u osnovnom školstvu i predškolskom odgoju i obrazovanju za 2021

Izvršenje programa javnih potreba u kulturi za 2021

Izvršenje programa javnih potreba za VZO i civilnu zaštitu za 2021

Izvršenje programa javnih potreba za djelatnost HGSS za 2021. g

Izvršenje programa građenja komunalne infrastrukture za 2021

Izvršenje programa građenja komunalne infrastrukture za 2021

Izvršenje plana razvojnih programa za 2021. g

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2021. godinu

Poziv. 8. sjednica Općinskog vijeća saziv za 18.04.2022

 

Sjednice Vijeća 30.01.2022.

Zapisnik 7. sjednica Općinskog vijeća

Zaključci doneseni na 7. sjednici Općinskog vijeća Općine Visoko

Srednjoročni (Trogodišnji) plan davanja koncesija za razdoblje 2022-2024. godine

Plan davanja koncesija za 2022. godinu

Odluka o prekoračenju po računu kod Zagrebačke banke

Prilog 1 Odluke – opći uvjeti

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Visoko

Očitovanje na prijedlog cijenika 2022- načelnik (1)

Zaključak- Suglasnost na Odluku o usklađenju cijena javne usluge prikupljanja otpada

Poziv 7. sjednica Općinskog vijeća

 

 

Sjednica Općinskog vijeća 19.12.2021. 

Z A P I S N I K od 19.12.2021.

Odluka o dopuni Odluke o komunalnom redu na području Općine Visoko

Odluka o sufinanciranju troškova boravka djece s područja Općine Visoko u dječjim vrtićima

zaključak i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Visoko u 2022. godini

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Visoko za 2021. godinu

Izmjene i dopune Programa utroška sredstava vodnog doprinosa za 2021. godinu

Izmjene i dopune Programa korištenja sredstava od promjene namjene poljopr. zemljištem za 2021. godinu

Izmjene i dopune Programa korištenja sred. ostvar. od raspolag. poljoprivred. zemljištem u vl. RH za 2021. god

Izmjene i dopune Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2021.g

Izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. god

Izmjene i dopune Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Varaždin za 2021. godinu

Izmjene i dopune Programa javnih potreba za vatrogasnu zajednicu Općine Visoko i civilnu zaštitu u 2021. godini

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u osnovnom školstvu i predškolskom odgoju i obrazovanju u 2021. god

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu na području Općine Visoko u 2021. godini

Izmjene i dopune Programa javnih potreba za financiranje udruga građana i političkih stranaka za 2021. godinu

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi

Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021 godinu

Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Visoko za 2021. g

I. Izmjene plana razvojnih programa Općine Visoko za 2021. godinu

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Visoko za 2021. godinu

Program utroška sredstava vodnog doprinosa za 2022. godinu

Program korištenja sredstava od promjene namjene poljoprivrednim zemljištem na području Općine Visoko za 2022.god

Program korištenja sredstava ostvarenih od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za 2022. god

Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2022. godinu

Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu

Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – stanica Varaždin za 2022 godinu

Program javnih potreba za vatrogasnu zajednicu Općine Visoko i civilnu zaštitu u 2022. godini

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u osnovnom školstvu i predškolskom odgoju i obrazovanju u 2021. god

Program javnih potreba u sportu u na području Općine Visoko u 2022. godini

Program javnih potreba za financiranje udruga građana i političkih stranaka na području Općine Visoko za 2022.g

Program javnih potreba u kulturi

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Visoko u 2022. godini

Program građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Visoko za 2022. godinu

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Visoko za 2022. godinu

Proračun Općina Visoko za 2022. godinu i projekcije Proračuna za 2023. i 2024. godinu

Poziv sjednica 19.12.2021.

 

Sjednica Općinskog vijeća 14.12.2021. – Telefonska

zapisnik od 14.12.2021. godine

odluka o općinskim porezima Općine Visoko

Poziv – 5. sjednica Općinskog vijeća Općine Visoko

 

Sjednica Općinskog vijeća 26.11.2021. – Elektronska

Zapisnik od 26.11.2021. godina

Odluka o kriterijima, mjerilima, uvjetima i postupku otpisa nenaplativih potraživanja – temeljem Ugovora o sufinanciranju asfaltiranja nerazvrstanih cesta

Odluka o kriterijima, mjerilima, uvjetima i postupku otpisa nenaplativih potraživanja Općine Visoko

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022

Odluka o donošenju Plana djelovanja Općine Visoko u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu

Poziv – 4. sjednica Vijeća 26.11.2021. godina

 

Sjednica Općinskog vijeća 27.10.2021.

Z A P I S N I K 3. sjednica 27.10.2021. – telefonska

Izmjena Odluke o izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Visoko

Poziv 3. sjednica

 

Sjednica Općinskog vijeća 12.09.2021.

Zapisnik od 12.09.2021.

Rješenje o imenovanju članova Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

Odluka o općim uvjetima i pravilima ponašanja za korisnika grobnih mjesta i izvođače radova

Odluka o visini i načinu plaćanja grobnih naknada i grobnih usluga za mjesno groblje Visoko

Odluka o upravljanju grobljem na području Općine Visoko

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Visoko

Pravilnik o poslovanju vlastitog pogona Općine Visoko

Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općina Visoko

Suglasnost na Odluku o cijenama javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada 2021

Odluka o davanju pozitivnog mišljenja o ulasku u obuhvat većeg urbanog područja Grada Varaždina

Odluka o usvajanju godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Visoko za 2022. godinu

Odluka o usvajanju izvješća o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Visoko za 2020. godinu

Izvješće o radu načelnika za razdoblje od 01.01. do 30.06.2021.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Visoko za 2021. godinu

Poziv – 2. sjednica Općinskog vijeća – 12.09.2021.

 

Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Visoko 13.06.2021.

Zapisnik – konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Visoko održana 13 06 2021

Poziv – konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Visoko

 

Sjednica Općinskog vijeća 11.04.2021.

Sjednica Općinskog vijeća Općine Visoko-zapisnik

Sjednica Općinskog vijeća Općine Visoko – poziv

Odluka o izradi 3. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Visoko

 

Sjednica Općinskog vijeća 14.03.2021.

Sjednica Općinskog vijeća Općine Visoko – zapisnik

Odluka o Izmjeni odluke o općinskim porezima Općine Visoko

Zaključak i Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Općine Visoko

Zaključak i Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Visoko za razdoblje 2018. do 2023 godine za 2020 godinu

Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt Opremanje audiovizualnom opremom višenamjenske dvorane

Dodatak I. Odluke o kratkoročnom kreditnom zaduženju Općine Visoko

Odluka o raspodjeli sredstava viška prihoda za 2020 godinu

Odluka o prekoračenju po računu kod Zagrebačke banke

Zaključak – imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Varaždinu

Zamolba i Zaključak – obrt za aktivnosti za djecu i mlade, Mala Sirena

Izvršenje programa utroška sredstava vodnog doprinosa za 2020. godinu

Izvršenje programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu

Izvršenje programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2020. godinu

Izvršenje programa korištenja sredstava ostvarenih od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za 2020 godinu

Odluka o postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Visoko

Odluka o raspisivanju izbora članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Visoko

odluka o donošenju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Općine Visoko u području prirodnih nepogoda za 2020 godinu

Izvješće o izvršenju poslova održavanja groblja i zelenih površina za 2020 godinu

Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01. srpanj do 31. prosinac 2020. godine

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Visoko 2021. godina

Statut Općine Visoko 2021.godina

Popis imovine i obveza Općine Visoko na dan 31.12.2020.

Izvršenje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Visoko za 2020. godinu

Izvršenje programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

Izvršenje PROGRAM odrzavanja komunalne infrastrukture 2020

Izvršenje Plana razvojnih programa za 2020. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Visoko za 2020. godinu

Sjednica Općinskog vijeća Općine Visoko – poziv