REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VISOKO
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 320-02/21-01/1
URBROJ: 2186/027-01-21-13
Visoko, 15. travanj 2021.

Na temelju članka 29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18, 115/18 i 98/19) i članka 46. Statuta Općine  Visoko („Službeni vjesnik  Varaždinske županije“ broj  26/2021), Općinski načelnik Općine  Visoko objavljuje

                                                                                                   O B A V I J E S T
O POČETKU JAVNOG UVIDA U PRIJEDLOG PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDENIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE  VISOKO

Javni uvid u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine  Visoko (u daljnjem tekstu: prijedlog Programa) održat će se u razdoblju od petnaest (15) dana, počevši od 15. travnja 2021. godine do 30. travnja 2021. godine, svakim radnim danom u vremenu od 08,00 – 14,00 sati, u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine  Visoko na adresi  Visoko 20, 42224 Visoko.

Na javnom uvidu biti će izložen tekstualni i grafički prijedlog Programa na koji zainteresirane osobe mogu dati pisane prigovore najkasnije do isteka roka javnog uvida. Pisani prigovori na prijedlog Programa mora biti čitak, te sadržavati ime, prezime i adresu prebivališta podnositelja prigovora, a dostavlja se osobno ili putem pošte na adresu Općina  Visoko,  Visoko 20, 42224  Visoko zaključno do 30. travnja 2021. godine. Prigovor koji nije dostavljen u određenom roku ili je nečitko napisan neće se uzeti u razmatranje.
Općinsko vijeće Općine  Visoko dužno je odlučiti o prigovorima u roku od trideset (30) dana.

                                                                                                                                                                                                                   OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                                                                                                                     Dragutin Mateković

 

Obrazac Programa 1

ČANJEVO

ĐURINOVEC

VINIČNO

VISOKO

Prikaz raspolaganja po katastarskim česticama i oblicima raspolaganja