ODLUKA o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom

OBRAZAC o ocjeni o potrebi strateške procjene utjecaja strategije, plana ili programa na okoliš