Na temelju članka 26. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj: 144/12/,121/16, 98/19, 42/20  i  37/21, i članka  19. Odluke o postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Visoko (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj: 41 /21), Općinsko izborno povjerenstvo za izbor članova  vijeća mjesnih odbora na području Općine Visoko sastavlja i objavljuje sve  kandidacijske  liste za članove vijeća mjesnih odbora i Zbirnu listu za članove vijeća mjesnih odbora

Kandidacijska lista VMO ČANJEVO

Kandidacijska lista VMO ĐURINOVEC

Kandidacijska lista VMO KRAČEVEC

Kandidacijska lista VMO PRESEČNO VISOČKO

Kandidacijska lista VMO VINIČNO

Kandidacijska lista VMO VISOKO

Kandidacijska lista VMO VRH VISOČKI

Zbirna lista za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Visoko