Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda. nasipavanje

Zapisnik o javnom otvaranju ponuda

Odluka o odabiru ponude

 

 

Javni poziv za dostavu ponuda za nabavu jednostavne vrijednosti modernizacija (nasipavanje kamenim materijalom) nerazvrstanih cesta na području Općine Visoko u 2023. godini dionica:
NC 2-031 Visoko-Haramina–Kračevec koja ide od spoja ŽC 2175 do spoja na NC 1-014
NC 2-054 Veliko selo-pod Švaglje
NC 2-106 Hegedići
Rok za dostavu ponuda 28.07.2023. godine do 12:00 sati bez obzira na način dostave.
Datum objave Javnog poziva: 14.07.2023. godina
Javni poziv za dostavu ponuda Modernizacija (nasipavanje kamenim materijalom) nerazvrstanih cesta na području Općine Visoko
Javni poziv za dostavu ponuda Modernizacija (nasipavanje kamenim materijalom) nerazvrstanih cesta na području Općine Visoko
Troškovnik NC 2-031 Visoko Haramina Kračevec
Troškovnik NC 2-054 Veliko selo Pod Švaglje
Troškovnik NC 2-106 Hegedići