Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i birazgradivog komunalnog otpada

Suglasnost na Odluku o cijenama javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada

OPĆINA VISOKO RASPORED ODVOZA 2021