Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i birazgradivog komunalnog otpada

Suglasnost na Odluku o cijenama javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada

OPĆINA VISOKO RASPORED ODVOZA 2021

 

Očitovanje na prijedlog cjenika davatelja usluge Babić d.o.o. 2021

Suglasnost na Odluku o cijenama javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada 2021