Izjava o pristupačnosti mrežnog sjedišta

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 21. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Općine Visoko.

Izjava je zadnji put preispitana 14. rujna 2020. godine.

Općina Visoko će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Općenito

Kao jedinica područne (regionalne) samouprave, Općina Visoko je obvezna osigurati pristupačnost svojih mrežnih lokacija u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima navedena Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.

Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na mrežnu stranicu https://visoko.hr/

Općina Visoko nastoji što bolje prilagoditi sadržaje i oblik mrežne stranice kako osobe s invaliditetom ne bi imale nikakvih prepreka u interakciji ili pristupu digitalnom sadržaju. Digitalne informacije i usluge su pristupačne kada ih svi ljudi mogu lako opažati i razumjeti, uključujući i osobe koje imaju vizualne, slušne, motoričke ili kognitivne poteškoće.

Izvršene prilagodbe na mrežnoj stranici

 

Nepristupačni sadržaj

Općina Visoko radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Stupanj usklađenosti

Mrežno sjedište https://visoko.hr/djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Ukoliko vam je potrebna pomoć u bilo kojem dijelu internetske stranice https://visoko.hr/ili žele prijaviti problem s pristupačnošću kontaktirajte nas putem elektroničke pošte na opcina.visoko@vz.htnet.hrili Tel.: +385  042 628 299

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

U Visokom, 14. rujna 2020. godine