Društvena infrastruktura

Društvena infrastruktura, kao skupina središnjih uslužnih funkcija, najuže je povezana s razvitkom i razmještajem svojih korisnika, a njenim razvojem postiže se viši i bolji standard i kvaliteta života.
Područje Općine Visoko danas je opremljeno slijedećom društvenom infrastrukturom i sadržajima, koji se uglavnom nalaze u naselju Visoko i to:

  • Osnovna škola sa športskim igralištima,
  • poštanski ured,
  • vatrogasni dom,
  • crkva,
  • veterinarska stanica,
  • odjel knjižnice,
  • streljana (u izgradnji).
 

U naseljima Čanjevo, Presečno Visočko, Đurinovec i Vinično također postoje vatrogasni domovi.
Na području Općine postoje samo dvije trgovine mješovitom robom i to u naselju Visoko, a po ostalim naseljima organizirane su pokretne trgovine mješovite robe.

Stanje postojeće infrastrukture uglavnom je zadovoljavajuće, osim stare zgrade vatrogasnog doma u kojoj su danas smješteni razni sadržaji i to: prostori Općine, Matični ured, pošta, telefonska centrala, prostori Dobrovoljnog vatrogasnog društva, Streljačkog društva, Lovačkog društva, odjeljak Knjižnice “Metel Ožegović” Varaždin i trgovina.

Iskazana je potreba za otvaranjem područne ambulante u naselju Visoko, te izgradnjom društvenog doma (što bi se lociralo u nedovršenoj zgradi vatrogasnog doma) i športske dvorane. Isto tako postoji i potreba za uređenjem športsko-rekreacijskog centra u naselju Presečno Visočko, odnosno Vrh Visočki, kao i uređenjem jezera.

 

Osnovna škola Visoko

Osnovna škola

Javne službe i uprava

Prema ustavnom i zakonskom određenju Općina Visoko je jedinica lokalne samouprave.
Općina ima manje od 3.000 stanovnika, te sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj samoupravi ne bira poglavarstvo, već izvršne poslove obavlja predstavničko tijelo – općinsko vijeće.

U naselju Visoko nalazi se matični ured, a na području Općine ukupno je formirano 7 mjesnih odbora (svako naselje ima mjesni odbor).

U dijelu lokalne samouprave formiran je u Općini Jedinstveni upravni odjel.
Na razini Županije obavljaju se poslovi državne uprave i poslovi samoupravnog djelokruga, koji su propisani Zakonom o sustavu državne uprave i Zakonom o lokalnoj i područnoj samoupravi. Tijela općinske samouprave dio su županijskog i ukupnog državnog sustava lokalne i regionalne (područne) samouprave i državne uprave i u stalnoj su suradnji.

Crkva Visoko

Odgoj i obrazovanje

Na području Općine ne djeluje niti jedna predškolska ustanova, ali je iskazana potreba za njenim osnivanjem barem u sjedištu Općine – naselju Visoko.
Za sada je jedino organizirano provođenje obveznog predškolskog programa putem Osnovne škole – mala škola.

Na području Općine djelatnost osnovnog školstva provodi se u okviru Osnovne škole Visoko u naselju Visoko. U Osnovnoj školi Visoko odgojno-obrazovni program provodi se za 159 učenika u 8 razrednih odjela (prosječno 19,87 učenika u odjelu), a u školi je zaposleno ukupno 19 djelatnika.
Školu u Visokom pohađaju djeca s područja svih naselja Općine.

Osnovna škola je dobro opremljena, dograđena 1990. godine, te se u njoj uz redovnu nastavu odvija i izborna i dodatna nastava (informatičke radionice i dr.)
U sklopu škole postoje športska igralište za odvijanje tjelesnog odgoja tokom godine.


Podaci o đacima, odjeljenjima i osoblju Osnovna škola Visoko

Đaci

Ukupno 150

1-4 razred 70

5-8 razred 89

Odjeljenja

Ukupno 8

1-4 razred 4

5-8 razred 4

Zaposleni

Ukupno 19

Tehničko osoblje 5

Izvor: Osnovna škola Visoko i Ured za prosvjetu, kulturu, informiranje, šport i tehničku kulturu Varaždinske županije

Godine 1859. u Visokom je sagrađena školska zgrada na jedan kat i za dva učitelja, a škola je bila pod vrhovnim nadzorom biskupa koji je imenovao učitelje. Do 1972. godine nastava se odvijala u staroj školskoj zgradi koja je zatim srušena.

Na području Općine nema srednjih škola, niti visokoškolskih ustanova, te se ne provodi osnovno obrazovanje odraslih, niti obrazovanje djece i mladeži s većim teškoćama u razvoju.

Vjerske zajednice

Na području Općine djeluje RKT župa Presveto Trojstvo, sa sjedištem u naselju Visoko.
Ova Župa pokriva sva naselja u Općini Visoko, osim dijela naselja Presečno Visočko, a pokriva i naselje Radešić iz Općine Breznički Hum.

Dio naselja Presečno Visočko potpada pod Župu sa sjedištem u naselju Gornja Rijeka (Koprivničko-križevačka županija).

Zdravstvo i socijalna skrb

Na području Općine ne postoji ambulanta opće medicine, već stanovnici Općine Visoko potrebu za ovom infrastrukturom zadovoljavaju kroz postojeće ambulante u Brezničkom Humu (jedan tim zdravstvene zaštite) i Breznici (dva tima zdravstvene zaštite). Prema ocjeni Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Varaždinske županije navedene dvije ambulante zadovoljavaju potrebe za tri općine na jugu Županije (Visoko, Breznica i Breznički Hum), a u Programu mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Visoko je iskazana potreba za otvaranjem područne ambulante.

Za bolničke usluge, kao i usluge Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije (za potrebe sekundarne razine zdravstvene zaštite, te preventivne i sanitarne zaštite) stanovnici Općine odlaze u Varaždin ili druge specijalne bolnice na području Županije.

Na području Općine ne postoji institucija socijalne skrbi, niti sjedište domova za starije i nemoćne osobe. Zakonska mogućnost da se ustanove socijalne skrbi osnuju od strane Županije za sada nije realizirana, jer nema interesa (cijena i visina ulaganja) za osnivanje takve ustanove na području Općine Visoko.

Potrebe iz socijalne skrbi, stanovnici Općine Visoko zadovoljavaju u Centru za socijalnu skrb – Novi Marof.
Za prikaz stanja socijalne skrbi na području Županije, kao i svih osnovnih pokazatelja s tog područja, izrađuju se “Socijalni programi Varaždinske županije” u dosadašnjem Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Varaždinske županije (danas Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb).

U okviru zadovoljavanja potreba u poljoprivredi u naselju Visoko ustanovljena je veterinarska stanica.


Podaci o đacima, odjeljenjima i osoblju Osnovna škola Visoko

Đaci

Ukupno 150

1-4 razred 70

5-8 razred 89

Odjeljenja

Ukupno 8

1-4 razred 4

5-8 razred 4

Zaposleni

Ukupno 19

Tehničko osoblje 5

Izvor: Osnovna škola Visoko i Ured za prosvjetu, kulturu, informiranje, šport i tehničku kulturu Varaždinske županije

Godine 1859. u Visokom je sagrađena školska zgrada na jedan kat i za dva učitelja, a škola je bila pod vrhovnim nadzorom biskupa koji je imenovao učitelje. Do 1972. godine nastava se odvijala u staroj školskoj zgradi koja je zatim srušena.

Na području Općine nema srednjih škola, niti visokoškolskih ustanova, te se ne provodi osnovno obrazovanje odraslih, niti obrazovanje djece i mladeži s većim teškoćama u razvoju.

Kultura, šport i rekreacija

Na području Općine Visoko nema posebno organiziranih ustanova ili djelatnosti s područja kulture, ali postoje: Lovačko društvo, Streljačko društvo, Malo-nogometni klub Visoko, Kulturno-umjetničko društvo Braća Radić, Dobrovoljno vatrogasno društvo, ogranak udruge Pokret prijatelja prirode “Lijepa naša” i odjel knjižnice i čitaonice “Metel Ožegović”.

Od športskih i rekreacijskih sadržaja u naselju Visoko se nalazi športsko igralište, ali samo u sklopu Osnovne škole, pa je ukazana potreba za izgradnjom igrališta u sklopu športsko-rekreacijske zone, koja bi se nalazila u naselju Presečno Visočko, odnosno Vrh Visočki.

U naselju Visoko je u izgradnji Streljana.
U naseljima Visoko, Čanjevo, Presečno Visočko, Đurinovec i Vinično postoje vatrogasni domovi.