Dobrodošli!

Općina Visoko je jedna od 28 jedinica lokalne samouprave koje ulaze u sastav Varaždinske županije. Nalazi se u rubnom, južnom dijelu Županije, te granči s istočne strane s Koprivničko-krževačkom županijom, sa sjeverne strane s Gradom Novi Marof, s južne strane s Općinom Breznica, te sa zapadne strane dijelom s općinama Breznički Hum i Breznica.

Po površini je jedna od manjih općina Varaždinske županije (cca 2,0 % udjela u ukupnoj površini Županije). Područje Općine je depopulacijsko unatrag 30-tak godina (kontinuirani pad broja stanovnika), a po popisu iz 2001. godine (privremeni rezultati) ima 1627 stanovnika.

Općina je po položaju bila relativno izolirana u odnosu na sjedište Županije, a dijelom je bila orijentirana i na područje Koprivničko-križevačke županije. Takav poločaj Općine se znatno poboljšao izgradnjom dijela autoceste Zagreb-Varaždin-Gorčan (u izgradnji) koja u ovom dijelu svoje trase prolazi najzapadnijim dijelom Općine Visoko. Priključak na autocestu ostvaruje se preko čvora u Brezničkom Humu, te tako Općina postaje pristupna za središnja područja Varaždinske županije, te Zagrebačke županije i Grada Zagreba.

Pročitaj više

 

O našem kraju

Društvena infrastruktura

Društvena infrastruktura, kao skupina središnjih uslužnih funkcija, najuže je povezana s razvitkom i razmještajem svojih korisnika, a njenim razvojem postiže se viši i bolji standard i kvaliteta života.
Na području Općine Visoko danas je osnovna škola sa športskim igralištima, poštanski ured, vatrogasni dom, crkva, veterinarska stanica, odjel knjižnice, streljana.. 

U naseljima Čanjevo, Presečno Visočko, Đurinovec i Vinično također postoje vatrogasni domovi.
Na području Općine postoje samo dvije trgovine mješovitom robom i to u naselju Visoko, a po ostalim naseljima organizirane su pokretne trgovine mješovite robe.

Stanje postojeće infrastrukture uglavnom je zadovoljavajuće, osim stare zgrade vatrogasnog doma u kojoj su danas smješteni razni sadržaji i to: prostori Općine, Matični ured, pošta, telefonska centrala, prostori Dobrovoljnog vatrogasnog društva, Streljačkog društva, Lovačkog društva, odjeljak Knjižnice “Metel Ožegović” Varaždin i trgovina.

Iskazana je potreba za otvaranjem područne ambulante u naselju Visoko, te izgradnjom društvenog doma (što bi se lociralo u nedovršenoj zgradi vatrogasnog doma) i športske dvorane. Isto tako postoji i potreba za uređenjem športsko-rekreacijskog centra u naselju Presečno Visočko, odnosno Vrh Visočki, kao i uređenjem jezera.

Pročitaj više

Prirodna baština

Prirodna baština dio je resursne osnove Općine i sastavni dio njenog prostornog i kulturnog identiteta. Prirodna baština ima veliko značenje u smislu očuvanja ekološke ravnoteže zbog sve većeg antropogenog utjecaja kao što je poljoprivredna proizvodnja (ratarska, voćarska i vinogradarska).

Zakon o zaštiti prirode valorizira zaštitu prirodne baštine kroz devet kategorija. Osim zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta na području Općine Visoko nalazi se jedan zaštićeni objekt prirodne baštine i to Belina lipa (Tilia grandifolia) u Visokom u kategoriji spomenika parkovne arhitekture.

Lipa je 1966. godine zaštićena odnosno stavljena pod posebnu zaštitu kao spomenik prirode i upisana u Registar posebno zaštićenih objekata prirode pod rednim brojem 202. Te je godine lipa bila slijedećih dimenzija: visina 20 m, opseg 8,9 m i prsni promjer 2,82 m.

Pročitaj više

Komunalna infrastruktura

Općina Visoko stekla je povoljan prometni položaj izgradnjom dijela autoceste Zagreb-Varaždin-Goričan (dionica od Zagreba do križanja Breznički Hum), kao važnog prometnog pravca međunarodnog značaja Budimpešta-Varaždin-Zagreb-Rijeka. Time je Općina postala pristupačnija za grad Zagreb i područja središnjeg dijela Varaždinske županije, a nastavkom izgradnje i za županijsko središte – grad Varaždin.
Izgrađeni dio autoceste prolazi rubnim, zapadnim dijelom Općine, istočno od županijske ceste ŽC 2246 i usporedo s njom na vrlo maloj udaljenosti, a spoj na autocestu ostvaruje se preko čvora Breznički Hum u Općini Breznički Hum. Nastavak trase autoceste projektiran je u produžetku prema Novom Marofu uz postojeću državnu cestu D3, a u vrijeme izrade ovog PPUO-a pri završetku je priprema zemljišta za nastavak izgradnje ovog kapitalnog cestovnog pravca.

Pročitaj više

 

Graditeljska baština

Od zaštićene graditeljske baštine na području Općine nalaze se crkva Sv. Trojstva u Visokom te kurija u Čanjevu iz 18. stoljeća, Crkva Sv. Marije Magdalene u naselju Vinično, zaselak Jarek, Kapelica Srca Isusovog na čijem se mjestu nalazio pil Sv. Ivana Krstitelja i ostalo.. 

 Pročitaj više

Visoko - panorama

https://e-imovina.com/klijent/opcina-visoko